• 54,343 / 1,383,930
  • 12 / 10,285
  • 3,995 / 54,915

A Bad Lowbret Experiance

I had always had a kind of fascination with piercings. Personally, I've had about 30 piercings, including my septum and my bridge. Last February, I was finally turning 16, which here in Ontario meant you could legally be pierced without parental consent. My mum didn't care what I did to my body since it was my own, but I informed her I would just be getting my "septum pierced, nothing serious." I had planned on getting my septum for around four months, but about a week before my piercing date, I had been searching lip piercings as I was going ... read more

My own little scrumper

Hello boys and girls. Today I would like to share my experience on being pierced with you. I'll try to keep it as interesting as possible, so you will read it  I have been interested in body modifications for a long, long time now. That is – ever since I can remember  Although I find heavily pierced and tattoed people extremely sexy, I never wanted to be heavily modified myself. You know, just a simple little piercing or tatto here or there. Since the age of twelve I have had five regular piercings in my ears. When i ... read more

Wonderful piercing (smiley)-terrible piercee (me)

So, I have always been a fan of body art and modification, but I was never an active participant except for the usual ear lobe piercings and the "rebellious" cartilage piercing (done at age 14 about 4 times by a friend and a safety pin). The reasons for this was that I had an overbearing mother, and the profession that I eventually want to get into is in the medical field, where your elders are your employers and any sort of "self-mutilation" is looked down upon. The summer before my piercing was one of the worst times in my life. ... read more

Lip Ring, a great experience

For at least 3-4 years I had been attracted to the idea of having the right side of my lower lip pierced. My girlfriend at the time had her lower left lip pierced, and it was a phenomenal sensation during kissing and such. After many long sessions of browsing BME photos and experiences, circumstances converged and I decided to act on my desire. Having learned about the APP from the BME site, I located the HTC studio by using the search on the APP website. The rigorous standards of the APP set my mind at ease regarding aseptic environment, standards ... read more

Picture Perfect

I've always wanted to have some kind of body art. When I was younger I tried piercing my nose with a sewing needle. It didn't hurt me at all. Then again it takes a lot to make me say "Ouch". I also pierced both of my cartilage twice with a sewing needle and I must say pain is my pleasure. If you plan on doing something like piercing yourself with a sewing needle or anything else that could cause a serious infection, don't. You may not end up as lucky. Wait until you can find someone who has a clean ... read more

From "Sweet Heart" to "Sweet Cheeks", my metal dimples.

I began my obsession with piercings when i was fifteen. My best friend at the time, Sarah, had decided her first piercing was to be an industrial. I had hardly any interest in body modification at the time, but being the kid that always had to stand out (at the time I was known as "The-Girl-With-The-Hair", I'd dyed it half blond and half black much like Cruella De Ville.) I knew I had to get one too. Three industrials, an anti-eyebrow, the nape of my neck twice, my sternum, two tattoos and three whole years later, i had my sights ... read more

Stretching my Labret to a 0

Hey, my name is Shawn Jones and this is a short story on my experience with stretching my labret. When I was 16 I got my labret pierced as a birthday gift from my mother. Needless to say I was stoked. I was intent on getting all the piercings I could to impress and shock as many people as I could. As I grew older, getting my nipples pierced, and started stretching my ears, I gained a more spiritual level with piercing. The pain is almost erotic, and the experience is very intimate. I started getting serious and not really ... read more

My awesome birthday present

I'm 21 and have been experimenting in body modification for years. I've always had a huge interest and love for piercing, even though I have a limited number of my own (I have had my nose done for six years and my belly button for longer than that off and on). For the past year I had begun to develop an "itch" for a new piercing, and while searching endless on the internet had grown to truly love the Monroe/ Madonna. I work a relatively conservative job, and spent a lot of time debating the consequence of what may happen ... read more

Finally got my Vertical Labret piercing!!

Well one of my best friends and I were talking about getting our lips or getting a vertical labret piercing. We were planning on going very soon, but on January 26th 2008 she and my other best friend were killed in a car accident. One of the worst days in my life. But since that happened I had to do it for myself. I really wish she could have been there. I really miss both of them. And love them very much, hoping to see them again one day in heaven, that is if I'm allowed in. Ok Ok now ... read more

òâéì áìáøè ùòùéúé ùôçåú àå éåúø äøñ ìé àú äôä

ìôðé îùäå ëîå çîù ùðéí, ëùäééúé áòøê áú çîù òùøä, äçìèúé ìòùåú òâéì áùôä àå ìáøè, àéê ùúøöå ì÷øåà ìæä. ääçìèä ìà äééúä ëæàú îñåáëú, ôùåè äúçù÷ ìé ëëä ñôåðèðéú ìòùåú àæ ðñòúé òí çáøä ìëôø ñáà äéä ùí ñèåãéå ùàðé àôéìå ìà æåëøú àéê ÷åøàéí ìå äåà âí ìà ÷ééí ëáø ëîä ùðéí ñâøå àåúå àéæä çöé ùðä àå ùðä àçøé ùäééúé ùí. àæ ðñòðå ìñèåãéå åæå äééúä ôòí øàùåðä ùäìëúé ìñèåãéå å÷öú ðìçöúé ëùäâòðå, áòé÷ø áâìì ùùîòúé àú äøòù ùì äîëåðä åæä îîù äæëéø ìé øòù î÷ãçä ùì øåôà ùéðééí, åàðé ùåðàú øåôàé ùéðééí åæä òùä ìé îîù ... read more

Back to Top