• 12,132 / 1,384,798
  • 5 / 10,234
  • 1,766 / 54,915

A Bridge of Pain

On June 18th, 2004, I went with my mother and with my best friend to go get pierced. I had initially decided on getting a septum, but I changed my mind when we got there and begged my mother to let me get a bridge piercing. I did so because I thought that a septum would be way too painful for me, and that the bridge would only be a small pinch or so. I had been begging her to let me have a septum for months, and she had finally given in, only to have me change my mind ... read more

The Beauty of the Bridge.

Nothing made me more jealous than to see a person walk around with a bridge piercing. I've always admired people that could withstand the pain of having a barbell through the skin between their eyes. I used to hold a barbell between my eyes, and imagine having that spot pierced. I was out having a drink with a few friends one night, when a guy with a bridge piercing sat not too far from me. I just had to be that person to ask that question : "Did that hurt??" He just smiled and said that it didn't, and he ... read more

safetypin a no no

Here goes: Mkay, so I've always been into body mods, piercings, tattoos, henna, paint... pretty much anything that you can use to make your body look... different! About a year ago I was playing with the idea of piercing something. At the time all I had was the standard earlobes, my mother being quite against any kind of mod till I was 18. Bummer right? Well I was feeling rebellious, and after I saw a friend pierce her own lip with a thumbtack (please listen to me and NEVER do that! Trust me its a bad idea) I had to ... read more

No Clamp = Bad Idea

Okay, Lets rewind about a year. I had been begging my mom for a while to let me get my eyebrow pierced. Probably cause all my older brothers friend had one, and I wanted to "impress" them. (Childish and stupid, I know) Anyways, my mom finally gave in with the help of my boyfriend. We went to the only tattoo shop in Wilson, Sacred Flames. They had a big sign on the door, "We are not a babysitter, no one under 16 allowed." But my boyfriend and his brother in law knew the owners and they let me in. Now, ... read more

Mon 1er piercing

Cela s'est passé fin Octobre, je voulais un piercing à l'arcade depuis longtemps. Et j'ai enfin fini par l'avoir. C'était mon cadeau d'anniversaire. Je n'avais jamais eu de piercing avant celui-ci, mis à part trois trous dans chaque lobe d'oreille. Je me suis beaucoup renseignée sur la procédure, les soins à apporter, les risques également, les types de bijoux etc ... L'idée qu'une aiguille me transperce l'arcade sourcilière me faisait évidemment peur mais je voulais absolument ce piercing. Le jour J arrivé, j'étais très stressée mais pressée en même temps, pressée de voir le résultat et surtout que ça soit ... read more

Finally!

To start off my name is Julie and I am 14. I first got into piercing's when I seen my friend who had her navel, and nose pierced. I loved it. But I new my parents hated them. So I researched for a while to make sure I wanted one. I decided that I wanted to get my navel pierced. So I new my parents couldn't complain much, because it didn't show. When I asked my mom she of course said no! but I talked her into it. But then in the end I ended up not getting it since ... read more

At Last...

Hello, All... Well I feel I should preface this with a previous BME entry I submitted about eight years ago. See below link (http://www.bmezine.com/pierce/04-eyebrow/990801/eye14.html) Yes, that was me. The first of many piercings I would come to enjoy over the next eight years. Although the school I went to at the time forced me to lose the eyebrow ring I had fallen in love with, I managed to get and KEEP many more discreet piercings throughout my schooling. From that piercing I went to nipples, navel, nose, nipples again, tattoos here and there, and now here I am eight years ... read more

A sudden headache, a new piercing

I started wanting a new piercing near the beginning of the week and so I began looking for what I might want. I stumbled upon the bridge piercing and just knew that was what I wanted. It seemed like a pretty rare piercing but becoming more and more common. I had gone to Evolution for a few other piercings and was very impressed with how professional the studio is. It reminded me very much of a doctors office. I had been to other studios to watch my sister and friends get piercings and felt that Evolution's professionalism was superior to ... read more

òâéì áâáä .

òâéì áâáä. :) ÷åøàéí ìé ùìåîé åàðé âø á"à, ìôðé ëàøáò çåãùéí äçìèúé ùîä ùáà ìé îîù æä òâéì áâáä, îëéååï ùàðé ìà òåùä öáà(òéðééðéí àéùéí ìà îùðä), àæ àéï ìé áòéä ìäéåú òí æä ëîä ùáà ìé..... æä äôéøñéðâ äùìéùé ùéäéä ìé , ìôðé ëï äéä àçã áàåæï ìîèä (ìåá ðãîä ìé) áàéæä âéì 14-15, åòã ìôðé ùðä âí äéä ìé áìùåï ùàåúå äéä ìé ëùðúééí,àê äøâùúé ùæäå, îñôé÷, åâí åäçáøä ìçöä òìé ìäåøéã.... çæøä ìòéðééðå,øöéúé òâéì åëáø îæîï ìà òùéúé àæ äúééòöúé òí ëîä çáøéí ùòùå ìà îæîï òâéìéí äîìéöå ìé òì ëîä îëåðéí áñáéáä,3 äæëéøå àåúå î÷åí ... read more

ñúí òåã ôéøñ áâáä

èåá, àæ ää÷ãîä ìñéôåø äéà ùáòøê ìôðé çöé ùðä äúçìúé ìäúòðééï áëì äòðééï äæä ùì áåãé îåã, æä äúçéì îäúìäáåú øâéìä îôéøñéðâ åäîùéê ì÷ò÷åòéí, åîùí äãøê ÷öøä ìàúø äæä ùäøàä ìé àú äòåìí äîòðééï ùì öéìå÷éí åúìéåú ìîðéäï. áëì î÷øä, äùðä äçìèúé, ìëáåã äéåí äåìãú ùìé, ììëú ìòùåú ôéøñ áâáä. (äôéøñ äùðé ùìé áëìì, äøàùåï äéä äìé÷ñ) ðéöìúé àú æä ùäééúä ùáéúä áúéëåðéí, äúòåøøúé á-10, äúìáùúé åúôñúé àú äàåèåáåñ ìúì àáéá. àçøé ðñéòä ùì áòøê çöé ùòä äâòúé ìøçåá ÷éðâ â'åøâ', åääôúòä äðòéîä äééúä ùäúçðä ùéøãúé áä äééúä áãéå÷ îåì äñèåãéå. ðëðñúé ìñèåãéå, åì÷ç áòøê 5 ã÷åú ìåéèìé ìäúàøâï òí ... read more

Back to Top