• 12,133 / 1,384,267
  • 5 / 10,245
  • 1,766 / 54,916

"Please mom!"

When I was 12 years old, my friend and I went to the Ohio State Fair. We met a girl who controlled a food stand who had this strange piece of metal in her eyebrow. Now I had no idea what it was so I asked her. When she explained to me what it was I thought she was crazy for actually getting it done. The next day I started thinking about it and I started to like it a lot, so I asked my mom, and of course like any mother would say she said no! I was bummed ... read more

äôéøñéðâ äøàùåï ùìé-òâéì áâáä.

ëùàðé ðæëø ëîä ùðéí àçåøä òåã ëùäééúé áï 10 áòøê,úîéã îöà çï áòéðé äøòéåï ùì òâéì áâáä,àáì úîéã äéä áâãø øòéåï. éåí àçã ëàùø äééðå ëîä çáøéí àöì îéùäå ááéú,éùáðå òéùðå ðøâéìä åãéáøðå çáø ùìé àîø-"àðé øåöä òâéì áâáä", àðé îöéãé àîøúé ùâí ìé áà òâéì áâáä. äåà àåîø ìé áåà ðòùä áéåí ùìéùé(æä äéä áéåí ùáú äùéçä) àðé àîøúé ìòöîé-ìîä ìà, åàîøúé ñááä. äòâúé äáééúä éåí ìîçøú-éåí øàùåï åîúéùäå áòøá àîøúé ìàîà ùìé ùàðé òåùä òâéì áâáä-äéà òéååúä àú ôøöåôä åäáéòä ÷öú îøéøåú(äéà éãòä æîï îä ùàðé øåöä) äâéòä éåí ùðé àáì çáø ùìé äéä ìå éåí òîåñ äéåí ... read more

No clamps? No problem!

There is no real history behind this piercing. It wasn't calculated or planned out or even really intricately placed. It's an ordinary eyebrow piercing and I decided on an absolute whim to get it. I called a local studio, A Lectric City Tattoo, and asked them if they did eyebrow piercings. I called mainly because I wanted to know whether or not they could pierce me straight up and down or if they would have to do it at an angle. What I asked for was fine by the piercer (who's name I never caught) and he was going to ... read more

My tiny silver hoop

Growing up I had always admired my Aunt Laura, and wanted to look just like her. Laura was my grandma's wild child, piercings from the top to the bottom of both ears and a different hair color for every week. From the time I was about twelve years old, I wanted more piercings then the one set of earrings I had gotten for my sixth birthday. By fourteen I had decided I wanted my eyebrow pierced and was denied. My parents had let me get my ears pierced three more times, once more on bottom and two in the cartilage. ... read more

my lovely brow

Well, this is about my second piercing, since I can't bring myself to remember all of the details of my first (my navel.) There's a few things I need to state before getting into the actual 'story' part of it. I've always been fascinated with piercings, scars, tattoos, just about anything you could name that's 'different.' I've always had this conception they enhance people's good qualities, & can help hide some 'not so good' ones. So when I got my bellybutton done, I knew I had to have another one. It took me almost a year, of constant nagging, asking, ... read more

My fantabulous eyebrow

Ever since I can remember, I have wanted a piercing, but I was always too young to get one and my mom said she wouldn't sign for any. I already have my nose done, self pierced mind you (I don't recommend doing self piercings at all), but I wanted something else. I was trying to decide between an oral piercing, and getting my eyebrow done. I knew that if I were to get anything, my mom would definitely never sign for anything oral, so I figured maybe an eyebrow piercing would be easier to talk her into signing for. A ... read more

My Eyebrow Piercing!

A while ago I used to be pretty satisfied with my 'regular' piercings. My parents found them acceptable, possible because then I only had my ears pierced and a belly button piercing that had stayed hidden for about two years... For some reason something drew me in to more elaborate piercings that could be on display all the time. I had done nose piercing once (From this experience I can safely say D.I.Y nose piercing is bad, especially if you sneeze when the needle is half way in, ouch!) and took it out after a mere ten minutes. With that ... read more

My At Home Piercing

I have had a piercing fascination since I was almost 13 years old. Ever since I saw high school students walking around with pierced eyebrows, and tongues, and pierced labret, I told myself that I wanted one. When I got into high school and was a little bit more educated about the body's anatomy and how things worked I was now working towards saving for it. It took me about two weeks since I do have a good paying job and now it was time to ask my mother. She told me no right away. It's completely against my family's ... read more

Horizontal Brow

I've been interested in body piercing for as long as I can remember. When I discovered that there was so many more ways in which to modify the body... I was enchanted! I did so much research and wanted to know everything. When I told my parents about my growing interest and my plans to become a body artist they were not too happy, and told me I wasn't getting anything done off the ear until I was 16. My school was also pretty uptight and even had problems with my lobe piercing! I knew I wasn't going to be ... read more

Woohoo! Facial piercing number two...

Two months ago, I got my nose pierced. It was my first professional piercing (prefaced by -- at times -- six holes in each ear.) At that point I was trying to figure out what my next piercing would be. About three weeks later I knew I wanted my eyebrow and labret done, eyebrow first. At a few points I had to be almost physically restrained from going out and spending money I couldn't afford on my eyebrow. But finally I had the funds (thank you, payday) and the friends gathered up and so I went back to Primal Body ... read more

Back to Top