• 12,132 / 1,385,118
  • 5 / 10,234
  • 1,766 / 54,915

My Eyebrow Piercing

My Eyebrow Piercing Around the time I told my boyfriend that I was going with two friends to get my belly button pierced he began talking about getting his eyebrow pierced. I too had considered getting my eyebrow pierced in the past. The day I got my belly button pierced he told me that he really wanted to get his eyebrow pierced soon. I told him that if he waited a month to see if my belly button piercing healed properly I would get it done with him. He agreed and the subject of piercing came up a few times. ... read more

Bridge Again!

This all started kind of randomly about a week ago when I met up with an old friend that I hadn't seen in ages down the pub that I work at for a few drinks and we got onto the subject of body modification. He then proceeded to tell me that a well known piercer in my area called Tamsin will pierce people she knows 'out-of-studio' with all the proper equipment and procedures of a general well run studio for reduced prices. I thought that I couldn't say no to that sort of deal and I had wanted to get ... read more

A bridge to the future

Bridge piercings have always been one of my favourite piercings. Along with septums and central lips/labrets I have always found these to be the most stand out, expressive piercings. There's something special about centrally located piercings for me. I guess its probably because they just draw in the attention of others so much. I had thought casually about the idea of a bridge piercing for some time, but for whatever reason I had never given it any really serious thought. I'd got my septum done some time earlier, and then had later had my labret pierced, more recently adding a ... read more

My painless pride

I think I was about 14 when I developed an obsession for my eyebrows and having at least one pierced. The reason I waited so long to actually get it pierced was because I lived in a small town and the people who did body piercing there where real amateurs and lots of people I knew had really disgusting ugly piercings that were constantly infected. So even if I had of wanted to get my eyebrow pierced there my mum wouldn't let me. This year my family moved to a bigger city. I was at school one day and my ... read more

Eyebrow 14g barbell curved piercing

This is about my eyebrow piercing experience. This was the second piercing I've ever had, the first I got in grade 3 which was my ear, and I remember I didn't leave that one in for long. I remember one night last week, I was just lying in my bed when I said to myself, "you know.. I'm gonna get my eyebrow pierced." It was totally random and weird since I have never thought about doing this before. The next day after school I immediately looked in the yellow pages and found a place down town, I phoned and made ... read more

The First Non-Conventional Hole!

I've always loved the look of facial piercings of any kind. However, my parents have never expressed the same passion for them that I do, so when it came down to my begging and pleading for an eyebrow piercing six months before I turned eighteen, their response was "what are you, crazy!?" Still, nearing the month of September and the infamous eighteenth birthday, they gave it more consideration, and finally agreed to let me have it pierced. My mother was adamant about checking local shops, scoping them out for how sanitary they were, what the people there were like, and ... read more

äôéøñ äøàùåï-ùðé ùìé.

àðé îðéçä ùáâìì ùòâéì áâáä æä áéï äòâéìéí äðôåöéí áéåúø, åëðøàä ùáâìì æä äåà äéä áéï äôéøñéí ùîùëå àú úùåîú ìéáé. àçøé ùòùéúé äìé÷ñ áëéúä ç', äâéò äæîï ìòùåú òåã ôéøñ. áëéúä è' äééúé áúéëåï ùìà îàùø ôéøñéí, àæ äçìèúé ìçëåú òã ñåó äùðä åìäúçåøø. ëîåáï ùæä ìà ëæä ôùåè, àðé âí äééúé ø÷ áú 14 åçöé, åâí àîà ùìé ìà áãéå÷ îòøéöä àú äòðééï. ðéñéúé ìùëðò àåúä áëì îéðé ãøëéí, ëîåáï ùáñåôå ùì ãáø æä îâéò ì"äñëîéí". ääñëí ùìðå äéä ùàí ìà éäéå ìé ðëùìéí áúòåãú ñåó ùðä, äéà ìå÷çú àåúé ìçåøø àú âáúé. ìøåò îæìé, äéå ìé ðëùìéí. ... read more

Why I am not a standard mom, or daycare provider

I have never considered myself to be an average mom. Yes, I am 33 years old and have 3 children, but I am not the 'leave it to beaver' mom who bakes cookies and takes her kids to story hour at the local library. Though I do home daycare as a job, I have always been a little more 'out there' than most other women my age. I have four tattoos, 7 ear piercings and a high cartilage piercing (that I actually wear earrings in every day!), had a nose piercing in high school until it got infected, listen to ... read more

Watching a needle penatrate my skin...

Hey my name is Jonathan, and I live in Ft. Washington, Maryland. For some time I've wanted to get my bridge pierced, I've had my ears stretched 1/2" and a snakebite done, and I thought that the bridge would match me good. I couldn't imagine it hurting at all, because it is just a chunk of skin. On a Friday afternoon, my brother, our friend Pat, and me went to a place called Exotic Pleasures in Glen Burnie, Maryland. We went in and I told a guy at the desk I was there to get my bridge pierced, and he ... read more

There's a piece of metal in your face!

For about six months prior to my 18th birthday I'd suddenly become obsessed with the idea of piercing my eyebrow. There's just something about it that is appealing, maybe it's the way that a barbell with gems just makes the eye look that much more feminine. But, in my house, the rule is no body piercing until you're of age. No fun! The last three months before my B-day, I did a LOT of research. I checked up on all the studios around my area and went to the website that lists all certified piercers to make sure that my ... read more

Back to Top