• 12,133 / 1,384,268
  • 5 / 10,245
  • 1,766 / 54,915

My first step into body modification

Since I don't know where to start from, I'll just say that I was fascinated by strange-looking people since I can remember. I admit,it was influenced by the media in the beginning. You know, seeing some "kewl" bands on TV having a piercing or two on their faces. And they look so great,you like them so much, it just starts welling up inside,the desire to become what inspires you,to be something you admire. I remember I used to listen to a band called Mudvayne a lot.Their vocalist had a ring in his eyebrow,and there was something in that ring that ... read more

My Eyebrow Piercing

My Eyebrow Piercing Around the time I told my boyfriend that I was going with two friends to get my belly button pierced he began talking about getting his eyebrow pierced. I too had considered getting my eyebrow pierced in the past. The day I got my belly button pierced he told me that he really wanted to get his eyebrow pierced soon. I told him that if he waited a month to see if my belly button piercing healed properly I would get it done with him. He agreed and the subject of piercing came up a few times. ... read more

Bridge Again!

This all started kind of randomly about a week ago when I met up with an old friend that I hadn't seen in ages down the pub that I work at for a few drinks and we got onto the subject of body modification. He then proceeded to tell me that a well known piercer in my area called Tamsin will pierce people she knows 'out-of-studio' with all the proper equipment and procedures of a general well run studio for reduced prices. I thought that I couldn't say no to that sort of deal and I had wanted to get ... read more

My painless pride

I think I was about 14 when I developed an obsession for my eyebrows and having at least one pierced. The reason I waited so long to actually get it pierced was because I lived in a small town and the people who did body piercing there where real amateurs and lots of people I knew had really disgusting ugly piercings that were constantly infected. So even if I had of wanted to get my eyebrow pierced there my mum wouldn't let me. This year my family moved to a bigger city. I was at school one day and my ... read more

The First Non-Conventional Hole!

I've always loved the look of facial piercings of any kind. However, my parents have never expressed the same passion for them that I do, so when it came down to my begging and pleading for an eyebrow piercing six months before I turned eighteen, their response was "what are you, crazy!?" Still, nearing the month of September and the infamous eighteenth birthday, they gave it more consideration, and finally agreed to let me have it pierced. My mother was adamant about checking local shops, scoping them out for how sanitary they were, what the people there were like, and ... read more

Eyebrow 14g barbell curved piercing

This is about my eyebrow piercing experience. This was the second piercing I've ever had, the first I got in grade 3 which was my ear, and I remember I didn't leave that one in for long. I remember one night last week, I was just lying in my bed when I said to myself, "you know.. I'm gonna get my eyebrow pierced." It was totally random and weird since I have never thought about doing this before. The next day after school I immediately looked in the yellow pages and found a place down town, I phoned and made ... read more

mon perçage dans le bridge

Il y a un peu plus d'un an à 18 ans, je me suis lancée dans l'aventure d'un perçage de surface. Je ne sais pas trop si je savais dans quoi je m'embarquais. Après avoir expérimenté le perçage du labret à 15 ans, le perçage de la narine à 16 ans et quelque tatouages peu douloureux je pris goût aux perçages plus rares et plus recherchés. Après une longue période de réflexion, arriva Pâques. Mon copain décida donc de m'offrir ce perçage en guise de cadeau. Beaucoup mieux qu'un chocolat n'est ce pas! Avant de partir pour le salon de ... read more

Eyebrow

After one failed attempt at having my eyebrow pierced I was weary about trying again. The short life of my first eyebrow piercing came one day when I was getting into my car and my seat belt got caught on my barbell. Not good. Needless to say, it was not the best experience. But after about four months of thinking and looking back at pictures of when I had it pierced I decided that it would be worth a second try. For all but one of my piercings I went to Steel Addictions, so when I decided to take a ... read more

B-cool experience.

I was fifteen when I got my first facial piercing done. I had wanted to get my eyebrow pierced since I was twelve years old. Because of several failed self-attempts over a couple of years, I decided to get it done professionally. I called around a couple of places, but a place that had really caught my eye. A little joint called 'B-Cool' that I had passed on my way to this little sub shop about a block away. Most places around here I called were very strict about doing eyebrow piercing on minors, even with parental permission. So, I ... read more

äôéøñ äøàùåï-ùðé ùìé.

àðé îðéçä ùáâìì ùòâéì áâáä æä áéï äòâéìéí äðôåöéí áéåúø, åëðøàä ùáâìì æä äåà äéä áéï äôéøñéí ùîùëå àú úùåîú ìéáé. àçøé ùòùéúé äìé÷ñ áëéúä ç', äâéò äæîï ìòùåú òåã ôéøñ. áëéúä è' äééúé áúéëåï ùìà îàùø ôéøñéí, àæ äçìèúé ìçëåú òã ñåó äùðä åìäúçåøø. ëîåáï ùæä ìà ëæä ôùåè, àðé âí äééúé ø÷ áú 14 åçöé, åâí àîà ùìé ìà áãéå÷ îòøéöä àú äòðééï. ðéñéúé ìùëðò àåúä áëì îéðé ãøëéí, ëîåáï ùáñåôå ùì ãáø æä îâéò ì"äñëîéí". ääñëí ùìðå äéä ùàí ìà éäéå ìé ðëùìéí áúòåãú ñåó ùðä, äéà ìå÷çú àåúé ìçåøø àú âáúé. ìøåò îæìé, äéå ìé ðëùìéí. ... read more

Back to Top