• 12,122 / 1,382,560
  • 5 / 9,867
  • 1,766 / 54,914

ñúí òåã ôéøñ áâáä

èåá, àæ ää÷ãîä ìñéôåø äéà ùáòøê ìôðé çöé ùðä äúçìúé ìäúòðééï áëì äòðééï äæä ùì áåãé îåã, æä äúçéì îäúìäáåú øâéìä îôéøñéðâ åäîùéê ì÷ò÷åòéí, åîùí äãøê ÷öøä ìàúø äæä ùäøàä ìé àú äòåìí äîòðééï ùì öéìå÷éí åúìéåú ìîðéäï. áëì î÷øä, äùðä äçìèúé, ìëáåã äéåí äåìãú ùìé, ììëú ìòùåú ôéøñ áâáä. (äôéøñ äùðé ùìé áëìì, äøàùåï äéä äìé÷ñ) ðéöìúé àú æä ùäééúä ùáéúä áúéëåðéí, äúòåøøúé á-10, äúìáùúé åúôñúé àú äàåèåáåñ ìúì àáéá. àçøé ðñéòä ùì áòøê çöé ùòä äâòúé ìøçåá ÷éðâ â'åøâ', åääôúòä äðòéîä äééúä ùäúçðä ùéøãúé áä äééúä áãéå÷ îåì äñèåãéå. ðëðñúé ìñèåãéå, åì÷ç áòøê 5 ã÷åú ìåéèìé ìäúàøâï òí ... read more

My Brow Experience

There I was, two years ago, in Deep Image, a studio in South Lyon, Michigan, and as my friend was trying to figure out how to fix her belly button (she'd gotten drunk with some friends and pierced it the night before with a safety-pin, no I wasn't there) I saw it, the eyebrow ring. Of course I've seen one before, BME is like my second home and whenever I'm bored I'll just surf through for ideas, for tattoos and such that I'm going to get when I turn 21. For some reason, though, this one looked perfect on the ... read more

"Good Work Ain't Cheap, Cheap Work Ain't Good"

So, I've always wanted my eyebrow to be pierced, ever since I was a much younger. My parent's were never "pro-piercing" so I knew I had to wait to move out before I could get it done. Now that I've been living on my own and I had some extra cash on hand, I figured it was time to finally get my desired piercing. I decided to bring my boyfriend along so I wouldn't chicken out. Had he not been there, I probably would have driven past the studio with the thought of, "I'll go on another day." The only ... read more

Anti-eyebrow

So I have been wanting an anti eyebrow for so long now, I fell in love with them instantaneously. I spent ages on BME reading experiences and looking through pictures. I researched constantly and finally decided it was the right piercing for me. One weekend down Camden I popped into Cold Steel to ask about it and they pretty much said to me there was no point me getting it done because I have no other facial piercing, (I have a labret and lip ring, but apparently this doesn't count,) but they said if I was serious they would figure ... read more

One quick thrust and a woozy walk.

A long long time ago in a city far away...hang on this is an article for BME not a bed time story ^_^ This experience did take place a long time ago, 7 years to be exact. It was 2000 and I was 15 years old, even though I had been quite rebellious I had never taken much of a step into body modification. I don't know why I adored (and still do) tattoos and piercings but the most I had ever accomplished was a self done nose ring (which my mother made me remove as I was 13) and ... read more

European eyebrow ring

I'm not really sure where to start. I'm a Christian kid, and I'm Asian, as are my parents. Those are two huge strikes against getting a piercing of any type. I even fought my parents on getting my upper ear pierced (which never ended up happening). I'm also really lucky. I went to Europe on a school trip for two weeks in my last year of high school. Prague happened to be my favorite city, for several reasons. One: it's beautiful. Two: we spent a lot of time there, and really got to explore the city on our own. And ... read more

Smack, right in the middle of my face

As any other story goes, I had that urge that any modified person gets from time to time, to get a fresh piercing. And it was my sisters birthday not to long ago, we'd just gone up to see her and give her presents. In our family we have a tradition of giving the sibling something as well so they don't feel left out, nothing to big though. My mums ex had given me some money, £50 to be exact. So I decided the next day, as I was going to be in the city centre anyway I'd get a ... read more

My second brow ring

I love piercings and I always have but when you go awhile with out getting one you forget the satisfaction that they can bring you. In the past I had received eight professional piercings and god knows how many self done (But those are not smart and should never be done be done) but that is not nearly enough for me I needed more and still do need more. The other day I got a call from a friend who wanted to get a piercing but no one would go with him naturally I jumped at this as a chance ... read more

Mon premier piercing!

Enfaite j'ai eu envie de faire un piercing a mon arcade, parce je voulais faire une espèce d'épreuve dans ma vie, je voulais pas aller chez le perceur, et qu'il le fasse au cathéter, et ke je ne sente rien, je voulais avoir mal un minimum, car c'était mon but premier à la base, faire un truk de fou, et que je trouvais grandiose a l'époque. Dans mon entourage proche, mon père a percé les nombrils et les oreils de beaucoup de femmes et de filles dans mon quartier, et donc je lui ai demandé de me percer mon arcade, ... read more

Independence Never Looked so Good

I am proud to say that after years of wanting to get an anti-eyebrow piercing, today I actually did it. I'm 18, and a college student. I have assorted ear piercings, including an industrial bar through my right ear, but this anti-eyebrow is my first (and probably will remain my only) facial piercing. I am in a situation where many of my friends look down upon body modification of any kind; that is most likely what made me hesitate for so long. Which, in the end, was probably for the best, because I love it so much. My lack of ... read more

Back to Top