• 12,127 / 1,383,573
  • 5 / 10,276
  • 1,766 / 54,914

My Eyebrow Ring

Ever since I was a little girl, I've always wanted my eyebrow pierced. So one day, after I'd just turned 15, I finally asked my mom. I didn't think she would take me seriously, she wasn't the type of mom who would. She hesitated, and after a few random questions, she talked with my step dad. After a little while, they agreed to it, as long as I paid for it. I had a good job at that time, I worked part time at a restaurant, bussing tables. I didn't mind paying sixty dollars, I was getting my eyebrow pierced! ... read more

my bridge piercing

Being someone who's never fit in adequately and loves it, I thought it was about time I got a piercing that didn't really 'fit in'. One that wasn't very common. Having been 15 at the time, it was a bit of a challenge to get my moms permission beforehand. I'd done my nose by myself as well as a few holes in my ears. She decided she better let me get something done professionally before I went and did something dangerous (more so than my nose) myself. I guess it was a bit of a spontaneous decision to get my ... read more

mon perçage dans le bridge

Il y a un peu plus d'un an à 18 ans, je me suis lancée dans l'aventure d'un perçage de surface. Je ne sais pas trop si je savais dans quoi je m'embarquais. Après avoir expérimenté le perçage du labret à 15 ans, le perçage de la narine à 16 ans et quelque tatouages peu douloureux je pris goût aux perçages plus rares et plus recherchés. Après une longue période de réflexion, arriva Pâques. Mon copain décida donc de m'offrir ce perçage en guise de cadeau. Beaucoup mieux qu'un chocolat n'est ce pas! Avant de partir pour le salon de ... read more

Eyebrow

After one failed attempt at having my eyebrow pierced I was weary about trying again. The short life of my first eyebrow piercing came one day when I was getting into my car and my seat belt got caught on my barbell. Not good. Needless to say, it was not the best experience. But after about four months of thinking and looking back at pictures of when I had it pierced I decided that it would be worth a second try. For all but one of my piercings I went to Steel Addictions, so when I decided to take a ... read more

B-cool experience.

I was fifteen when I got my first facial piercing done. I had wanted to get my eyebrow pierced since I was twelve years old. Because of several failed self-attempts over a couple of years, I decided to get it done professionally. I called around a couple of places, but a place that had really caught my eye. A little joint called 'B-Cool' that I had passed on my way to this little sub shop about a block away. Most places around here I called were very strict about doing eyebrow piercing on minors, even with parental permission. So, I ... read more

äôéøñ äøàùåï-ùðé ùìé.

àðé îðéçä ùáâìì ùòâéì áâáä æä áéï äòâéìéí äðôåöéí áéåúø, åëðøàä ùáâìì æä äåà äéä áéï äôéøñéí ùîùëå àú úùåîú ìéáé. àçøé ùòùéúé äìé÷ñ áëéúä ç', äâéò äæîï ìòùåú òåã ôéøñ. áëéúä è' äééúé áúéëåï ùìà îàùø ôéøñéí, àæ äçìèúé ìçëåú òã ñåó äùðä åìäúçåøø. ëîåáï ùæä ìà ëæä ôùåè, àðé âí äééúé ø÷ áú 14 åçöé, åâí àîà ùìé ìà áãéå÷ îòøéöä àú äòðééï. ðéñéúé ìùëðò àåúä áëì îéðé ãøëéí, ëîåáï ùáñåôå ùì ãáø æä îâéò ì"äñëîéí". ääñëí ùìðå äéä ùàí ìà éäéå ìé ðëùìéí áúòåãú ñåó ùðä, äéà ìå÷çú àåúé ìçåøø àú âáúé. ìøåò îæìé, äéå ìé ðëùìéí. ... read more

Why I am not a standard mom, or daycare provider

I have never considered myself to be an average mom. Yes, I am 33 years old and have 3 children, but I am not the 'leave it to beaver' mom who bakes cookies and takes her kids to story hour at the local library. Though I do home daycare as a job, I have always been a little more 'out there' than most other women my age. I have four tattoos, 7 ear piercings and a high cartilage piercing (that I actually wear earrings in every day!), had a nose piercing in high school until it got infected, listen to ... read more

Knowing When to Say When

Back in November of 2004 I got my eyebrow pierced and I thought it was damn near the coolest thing ever. What could be more awesome than a 16g barbell through my eyebrow? Looking back however, there's a lot of better things. Trust me. Welcome to the adventures of rise and fall of my 'beloved' eyebrow piercing. It all started one rainy November day. Nothing too special, just another Ohio day. I'd been lusting over the idea of getting another facial piercing to go along with my nostril piercing, and since I work in somewhat of a conservative, family oriented ... read more

Dirty South Bridge Piercing

Dirty South Bridge Piercing So it was May of 2005 when I finally decided what my first piercing was going to be, my bridge. It took me a good few months of research and thinking. I was considering getting my bridge, septum or lip pierced. I decided that my septum wouldn't bee a good choice for me mainly because my girlfriend had a 4 gauge septum, and me being the macho guy that I am, I wasn't about to have my first piercing be the same as my girlfriends, and at a smaller gauge too for that matter. And as ... read more

2nd stab at my eyebrow

For many years I had longed to have my eyebrow pierced. My first attempt at it came earlier this year (March 2005). I had my left eyebrow pierced and wore a 20 gauge CBR in it. I was soon to learn that this was way too small a gauge for any piercing, and any reputable piercer should know otherwise. Live and learn I guess. That particular piercing only lasted a nasty, puss-filled, 3 weeks before I removed it due to it beginning to reject as a result of the jewellery being way too small. Fast forward to Wednesday of last ... read more

Back to Top