• 326,797 / 1,383,125
  • 91 / 9,994
  • 6,609 / 54,916

ä÷ò÷åò

ä÷ò÷åò äøàùåï ùìé ì÷ç áñáéáåú 10 ùòåú ðäðúé îëì ã÷ä ùì æîæåí

äîëåðä àéï äøâùä àçøú ëæàú ùîéùäå îöéø òì âåôê ìúîéã

òùéúé ìäáåú ùçåøåú ìàçø çåãù çæøúé ìòåã ñùï

ùì 5 ùòåú öáò àðé áçøúé ìäáåú îèáç

áàãåí ñâåì ëçåì

éöà ìôøöåóìéàåø òùä òáåãä îòåìä

åæëéúé áìâ ñìéá îèåøó

Details

submitted by: Anonymous
on: 26 Oct. 2009
in Tattoos

Use this link to share:


Artist: psycho+tattoo
Studio: psycho+tattoo
Location: %E9%F9%F8%E0%EC+%FA%EC+%E0%E1%E9%E1

Comments (0)

add a comment

There are no comments for this entry

Back to Top